S i e ň   s l á v y

Zoznam ocenených osôb,
ktoré sa významnou mierou pričinili
o rozvoj kultúry a osvety v Turci


Cena predsedu ŽSK
Ocenenie riaditeľky TKS v Martine
Ocenenie „In memoriam“
Spoločný rok narodenia – narodení pre umenie a pre kultúru
Návrhy na ocenenie za dlhoročný prínos k rozvoju osvety
a kultúrno-spoločenského života v obciach – s presahom na celý región


Cena predsedu ŽSK


EVA POTŮČKOVÁ
Narodila so vo Vrútkach, žila a pracovala v Martine a v súčasnosti žije v obci Košťany nad Turcom. Od svojich 15-tich rokov recituje – na rôznych recitačných súťažiach, účinkuje v občianskych obradoch poriadaných mestom Martin, Vrútky, či obcou, jej vystúpenia sú ozdobou spoločenských udalostí. Je dlhoročnou členkou ZPOZ v obci Košťany nad Turcom, ktorí ju v tomto roku (pri príležitosti 60. výročia vzniku Zborov pre občianske záležitosti na Slovensku) navrhli na ocenenie Zlaté srdce, ktoré udelilo Združenie ZPOZ Človek človeku v SR (september 2013).

EMÍLIA HAJDÚCHOVÁ
Pedagogička a umelecká vedúca, ktorá sa narodila na Kysuciach a žije v Martine. V roku 1967 založila a viedla nepretržite až do 2012 Detský divadelný súbor Kamarát v Martine. Súbor pod jej vedením získal množstvo ocenení z celoslovenských prehliadok v Šali, účinkoval v zahraničí, napríklad na festivale Brnkání v Brne (ČR). Súbor každoročne pripravil jednu inscenáciu. Získané ocenenia – Pamätná medaila G. Fejérpataky Belopotockého „Za rozvoj ochotníckeho divadelníctva“ (1980), Zaslúžilý učiteľ (1980), pamätná medaila „Za obetavú prácu v školstve a kultúre“ (1988).

JÁN PADÚCH
Dlhé roky žije v obci Valča. Pracoval ako reštaurátor knižného fondu a iných pamiatok zhromaždených v zbierkach Matice Slovenskej. V kultúrnej oblasti pre obec Valča ukrojil poriadny kus svojho života. Jeho dlhoročné pôsobenie vo funkcii správcu kina a v Osvetovej besede, v komisiách prispelo k pozdvihnutiu kultúrneho vedomia občanov Valče. Bol dlhodobým vedúcim, hercom a organizačným pracovníkom divadelného krúžku „Vajanský“, neskôr premenovaný na „Valčan“. Valčiansku ochotnícku činnosť publikoval v bibliografii: Z činnosti divadelného ochotníctva vo Valči za roky 1890 – 1975, kde zhromaždil materiály z kroník a rôznych historických podkladov.

Nahor

Ocenenie riaditeľky TKS v Martine


JÁN HERODEK
V rokoch 1972 – 1992 bol riaditeľom vtedajšieho Okresného osvetového strediska v Martine. Pod jeho vedením si stredisko vybudovalo značku, postupne sformovalo a stabilizovalo obetavý a disciplinovaný kolektív pracovníkov. Vzniklo úzke priateľské i odborné prepojenie s miestnou kultúrou.

MONIKA BARABÁŠOVÁ
Ako členka Folklórneho súboru Turiec sa podieľala na výskume a následnom usmerňovaní folklórneho hnutia v regióne Turiec iniciovaného prípravou programu Turiec a Horná Nitra pre 18. ročník Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve v roku 1983. Podnietila vznik folklórnych skupín v obciach Blatnica, Ratkovo, Sklabiňa a Šútovo. S viacerými folklórnymi skupinami regiónu spolupracuje dodnes a svoje skúsenosti aplikuje aj v detskom folklórnom súbore Turiec. Stála pri vzniku Turčianskych slávností folklóru a osobitne pri vzniku ich nosného programu prezentujúceho autentický folklórny materiál regiónu v podaní turčianskych folklórnych skupín a ľudových hudieb. V posledných rokoch sa na príprave tohto programu podieľa ako jeho autorka a režisérka, čím výrazne prispieva k udržiavaniu folklórnych tradícií regiónu. Ako spoluautorka sa podieľala aj na príprave programov prezentujúcich turčiansky folklór na celoslovensky významných folklórnych festivaloch vo Východnej a v Detve.

MIŠO A. KOVÁČ
Ochotníckemu divadlu sa venoval ako herec i režisér, spolupracoval s DS DO ZŤS v Martine a s bábkovým súborom Strojárik a mnohými inými. Pôsobil ako porotca recitačných a divadelných prehliadok. Bol spoluiniciátorom obnovy Scénickej žatvy (založil a redigoval prvých 25 ročníkov festivalového denníka), Kultúrnych slávností v Martine i Palárikovej Rakovej, Gorazdovho Močenka a slovenských Dionýzií v Sebechleboch. Venuje sa estetike, kritike a dejinám ochotníckej činohernej tvorby, kresťanskému, ľudovému, detskému, bábkovému a mimo javiskovému divadlu i divadelnej fotografii. Aktívne sleduje a navštevuje všetky divadelné premiéry ochotníckych divadelníkov nielen v našom regióne.

PETER BUKOVSKÝ
Lektor Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov pri Turčianskom kultúrnom stredisku. Zaslúžil sa o jeho rozvoj o kreativitu. V rokoch jeho pôsobenia – od roku 2002 do roku 2010 – členovia Štúdia pod jeho vedení dosiahli niekoľko celoštátnych i medzinárodných uznaní v rámci výtvarného umenia. Pracoval nielen s výtvarníkmi, ale aj rezbármi a Štúdiu udal cestu ako postupovať ďalej v práci s amatérskym výtvarným umením. Je držiteľom niekoľkých významných ocenení v rámci regiónu, svoju tvorba prezentoval na mnohých medzinárodných výstavách. V posledných rokoch pracoval aj ako porotca na krajských výstavách Výtvarné spektrum.

Nahor

Ocenenie „In memoriam“


MAGDALÉNA VAŠKOVÁ
(22.1.1929 – 26.1.2009)
V bohatom, tvorivosťou obdarenom pracovnom živote v oblasti miestnej kultúry venovala pani Magda Vašková svoju priazeň, um, talent i srdce – nadovšetko milovaným – ochotníkom. Dobre o tom vedia v ochotníckych kolektívoch turčianskych obcí od Dubového po Turany, krížom cez Kláštor pod Znievom, Blatnicu, Necpaly, Belú-Dulice, Žabokreky, Bystričku, Dražkovce, Lipovec a ďalšie... Viac ako tridsať rokov tvorivej spolupráce medzi ochotníckymi súbormi na dedinách a profesionálnymi divadelníkmi martinského divadla – pod starostlivým vedením pani Magdy – prinieslo do Turca mnohé významné celoslovenské úspechy.

JÁN ANDEL
(22.06.1919 – 11.10.2003)
Spisovateľ detskej poézie a prózy, výtvarník a grafik sa narodil v r. 1919 vo Valči, pracoval v Matici slovenskej ako úradník, neskôr v Neografii ako retušér a kreslič. Potom pôsobil vo vydavateľstva Osveta, kde pracoval ako technický a výtvarný redaktor. Odborne upravoval veľké množstvo obrazových publikácií, ale hlavne odborné knihy pre študentov medicíny a pre lekárov. Množstvo básničiek, rozprávok, veršovaných hádaniek publikoval v detských časopisoch a pre ľahkú čitateľnosť a detskú vnímavosť sú jeho básničky doteraz v čítankách pre základné školy. Jeho obrazy verne zachytávajú vtedajšiu dedinu, krajinu okolo nej, ale aj krajinu v okolí Terchovej a iné.

MARTA HAŠTOVÁ
(19.2.1944 – 14.2.2013)
Vedenie obce Trebostovo navrhuje oceniť za dlhoročný prínos k rozvoju osvety a kultúrno-spoločenského života v obci. Po celý svoj produktívny život pracovala s mládežou, nielen ako učiteľka prírodopisy a chémie, ale aj ako organizátorka recitačných a kultúrnych úderiek pri obecných akciách, aj na občianskych obradoch a najmä pohreboch. Bola to osobnosť s veľkou charizmou.

DUŠAN TUMA
(24.5.1943 – 13.5.2011)
Narodil sa v Krásne nad Kysucou, odkiaľ pochádza jeho matka a otec tu pôsobil ako učiteľ na základnej škole. Rodičia sa presťahovali do Vrútok. Od mladosti mu učarovali piesne a tance regiónu Turiec, ktoré zbieral, upravoval a spracovával pre folklórne súbory, folklórne skupiny a hlavne ľudové hudby celého regiónu. Dokladom je jeho hudobné dielo v oblasti folklóru. 30 rokov pôsobil ako primáš ľudovej hudby folklórneho súboru Turiec z Martina. Aktívne sa zúčastňoval na organizovaní kultúrneho života celého Turca. Náhly odchod následkom automobilovej havárie dňa 13. mája 2011 spôsobil, že mnohé plány zostali nedokončené. Treba veriť, že jeho duchovný odkaz, jeho tvorivá práca a úsilie zostane žiť ďalej v jeho žiakoch.

Nahor

Spoločný rok narodenia
– narodení pre umenie a pre kultúru


JURAJ ANTAL
Narodil sa 29. októbra 1953 v Banskej Štiavnici, žije v Martine. Od roku 1992 je predsedom Fotoklubu Karola Plicku Martin. Zároveň je aj predsedom rovnomenného Občianskeho združenia, ktoré v roku 1997 spolu s ostatnými členmi založil. Aktívne angažuje na poli amatérskej fotografie od roku 1973. Je členom Zväzu slovenských fotografov. Pravidelne sa zúčastňuje zväzových výstav ZSF, nespočetného množstva domácich súťaží včítane AMFO, každoročne organizuje výročné klubové výstavy Fotoklubu Karola Plicku. Na návrh riaditeľky TKS a pri príležitosti významného životného jubilea mu bolo udelené ocenenie za prínos v oblasti osvetovej práce.

EVA DOLNÍKOVÁ
Narodila sa 25. 8. 1953 v Čadci. Žije v vo Vrútkach. Od roku 1969 sa venovala folklóru ako tanečnica vo FS Turiec. Od roku 1984 sa začala venovať deťom v Detskom folklórnom súbore Turiec. Roku 2002 sa súbor rozdelil na dve časti. Súbor, v ktorom Eva Dolníková pôsobí, pracoval pri CVČ Junior klub a roku 2013 sa premenoval na Kalužiar. V roku 2012 na súťaži Šaffova ostroha získali za svoje vystúpenia sólisti-tanečníci strieborné pásmo. Aktívne sa podieľa na kultúrnom dianí i v meste Vrútky. Na návrh riaditeľky TKS a pri príležitosti významného životného jubilea jej bolo udelené ocenenie za prínos v oblasti osvetovej práce.

ANNA LETTRICHOVÁ
Narodila sa v roku 1953 na Dubovom, dlhé roky viedla a aj v súčasnosti vedie folklórnu skupinu Prameň, aktívne sa zapája do činnosti ostatných spolkov a súborov v obci. Jej pôsobenie v kultúrno-osvetovej oblasti presiahlo hranice obce a má dosah na celý región Turiec. Na návrh starostu obce Dubové a pri príležitosti významného životného jubilea jej bolo udelené ocenenie za prínos v oblasti osvetovej práce.

Nahor

Návrhy na ocenenie za dlhoročný prínos k rozvoju osvety
a kultúrno-spoločenského života v obciach
– s presahom na celý región


ĽUBOMÍR LISKAJ (Obec Turany)
Stál pri vzniku Miestneho kultúrneho strediska v Turanoch a pôsobil a organizačne pomáha pri všetkých významných podujatiach obce. Je spoluzakladateľom Miestneho múzea v Turanoch, vedie ho a aktívne pôsobí v rámci osvetovej činnosti nielen v Turanoch, ale aj v rámci regiónu Turiec.

IVETA JESENSKÁ (Obec Turany)
Riaditeľka miestneho kultúrneho strediska v Turanoch, viac ako 15 rokov úspešne organizuje kultúrno-osvetový život v obci. Významnou mierou sa podieľa na zabezpečovaní významných celoobecných podujatí (Výstup na Veľký Fatranský Kriváň, Deň obce, Turiansky ples...). Ako aktívna recitátorka sa pravidelne zúčastňuje Vansovej Lomničky. V obci Turany pôsobí aj ako kronikárka, vedúca miestneho ZPOZ.

MILOŠ KNOŠKO (Obec Bystrička)
Celý život prežil v obci Bystrička, od ranej mladosti je dobrovoľným hasičom a ochotníckym hercom. V divadelnom súbore zastával viaceré funkcie – od herca, cez kulisára po osvetľovača. Pár rokov robil aj osvetového pracovníka v obci Bystrička. V súčasnosti sa zapája do kultúrneho života obce pri organizovaní rôznych spoločenských podujatí.

KAZIMÍR RUSNÁK (Obec Príbovce)
Kultúrno-osvetový pracovník, dopisovateľ do regionálnych novín a do závodného časopisu Strojár. Popri svojom zamestnaní sa plne venoval kultúrno-osvetovej činnosti v obci, viedol fotodokumentáciu – fotografoval všetky akcie ZPOZ a viedol kroniku ZPOZ štyroch obcí (Príbovce, Rakovo, Benice, Ležiachov) v období spoločného MNV. Bol dlhoročným premietačom v miestnom kine Fatra a v súčasnosti sa venuje príprave knihy – „Príbovce vo fotografii“.

ĽUBICA VLADÁROVÁ (Obec Rakovo)
Dlhé roky pracovala ako poslankyňa národného výboru, členka rady MNV Príbovce, či predsedníčka ZPOZ – Človek Človeku. Podieľala sa na uskutočňovaní občianskych obradov v štyroch obciach (Benice, Ležiachov, Rakovo, Príbovce). V rokoch 1994 až 2002 – dve volebné obdobia – pracovala ako starostka obce Rakovo. Už deviaty rok sa spolupodieľa na činnosti Občianskeho združenia Nádej človeka a na požiadanie starostov okolitých obcí či občanov, pomáha pri organizovaní občianskych rozlúčok a pohrebov a vystupuje v úlohe smútočného rečníka.

JÚLIA ĎURICOVÁ (Obec Rakovo)
Pracovala tri volebné obdobia ako poslankyňa, úväzková tajomníčka a účtovníčka na MNV v Rakove, keď sa spojili národné výbory Príbovce, Rakovo, Benice a v Zbore pre občianske záležitosti pri MNV Príbovce. Od roku 2011 je poslankyňou v obci Rakovo a zastáva funkciu podstarostky obce. Zapája sa do spoločenského života v obci a tiež do organizovania podujatí, ktoré sa týkajú tak mladej generácie, ako aj starších občanov – seniorov o obci. Je aktívnou členkou Slov. zväzu zdravotne postihnutých v Martine-Priekope.

VIERA KRŠKOVÁ (Obec Rakovo)
Aktívne a rada paličkuje, zaujíma sa o košikárstvo a drotárstvo. Navštevuje Univerzitu tretieho veku. Vyše štvrťstoročie sa stará o obecnú kroniku a ako kronikárka sa rada stretáva s ľuďmi, pomáha pri rôznych podujatiach v obci a aktívne pôsobí v Cirkevnom zbore v Príbovciach, kde zastáva funkciu dozorkyne.

ANNA VOJTKOVÁ (Obec Belá-Dulice)
Aktívna pracovníčka Osvetovej besedy, neskôr MKS. Zapájala sa aktívne do činnosti viacerých spoločenských organizácií. Ako učiteľka ZŠ nacvičovala s deťmi detské divadelné predstavenia. Pracovala v ZPOZe. V rokoch 1978-1983 bola riaditeľka OB. V súčasnej dobe už ako dôchodkyňa sa zapája aktívne do činnosti MO Jednoty dôchodcov. Reprezentovala okres v súťaži ľudových rozprávačov.

TAMARA BASOVÁ (Obec Belá-Dulice)
Bývalá učiteľka MŠ. Najvýraznejšie sa zapísala do histórie obce svojou prácou v domácom divadelnom súbore. Rozvíjala činnosť aj folklórneho súboru v obci. Tiež pracovala ako členka ZPOZu. V rokoch 1985 – 1990 pracovala ako riaditeľka MKS v obci Belá-Dulice, neskôr pracovala aj ako metodička Turčianskeho osvetového strediska v Martine.

ELENA KUBISOVÁ (Obec Malý Čepčín)
Dlhé roky viedla knižnicu v obci (1996 až 2007) a takisto aj a spevácky súboru Maločepčanci (od roku 1981 až po dnes). Svojím prístupom je príkladom pre kultúrno-osvetových pracovníkov nielen v regióne Turiec.

ALENA ĎANOVSKÁ (Obec Malý Čepčín)
Je odlhoročnou osvetovou pracovníčkou v obci a v súčasnosti pracuje ako predsedníčka kultúrnej komisie.

ELENA SCHEREROVÁ (Obec Malý Čepčín)
V minulosti pôsobila v rozličných kultúrno-osvetových spolkoch v obci, 20 rokov viedla rozhlasový krúžok a v súčasnosti je starostkou obce. Je aktívna a dlhoročná členka ZPOZ, s presahom na celý región Turiec.

ANNA JESENSKÁ (Obec Dražkovce)
V minulosti zastávala v obci Dražkovce rôzne funkcie – ako poslankyňa MV, predsedníčka Zväzu žien, ZRPŠ, členka výboru dôchodcov. Nezabudnuteľný je jej prednes poézie (pre jej krásny hlas) a prvé účinkovanie na Vansovej Lomničke. Každú akciu v obci oživila svojim hovorovým slovom a prednesom, dôstojne vyprevádzala zomretých spoluobčanov pri poslednej rozlúčke. Bola veľmi dobrá divadelníčka a pôsobila v speváckom krúžku.

VIERA BRNOVÁ (Obec Dražkovce)
Narodila sa a žije v Dražkovciach. Od mladosti sa zapájala do všetkých akcií usporadúvaných MV a OÚ. Bola administratívnou pracovníčkou MV – pripravovala programy, skladala príhovory a pesničky na každého oslávenca. So svojim manželom dlhé roky hrávali divadlo. Pôsobila v speváckom krúžku. Stále je činná aj teraz v osvetovej činnosti svojej rodnej obce.

IVAN HULEJ (Obec Žabokreky)
Od roku 1960 (už ako 16-ročný) hral ochotnícke divadlo v obci, od roku 1965 bol 15 rokov pri Osvetovej besede vedúcim hudobnej skupiny Neoton. V roku 1986 založil 7-členný spevokol, ktorý vystupoval na svadobných obradoch a pohrebných rozlúčkach v obci. Od roku 2009 a aj v súčasnosti aktívne prezentuje našu obec v speváckych súťažiach Turčianska Šlágerbomba. V roku 2010 sa stal predsedom novozaloženého Denného centra seniorov v Žabokrekoch a zároveň tam založil z radov dôchodcov 28 členný spevokol, ktorý prezentoval našu obec v roku 2012 aj v zahraničí, a to v Paríži na stretnutí Slovákov a v Chorvátsku na Dňoch slovenskej kultúry v Rijeke.

RUDOLF CAMBAL (Obec Žabokreky)
Od roku 1960 režíroval ochotnícke divadlo v Žabokrekoch. V roku 1964 bol iniciátorom založenia hudobnej skupiny NEOTON. Ako matrikár MNV šíril osvetu v obci a mal dlhoročnú záštitu nad organizovaním všetkých kultúrno-spoločenských podujatí.

MILAN KRÁĽ (Obec Krpeľany)
Srdcom aj dušou folklorista, osvetový pracovník, spoluorganizátor všetkých kultúrnych podujatí v obci. Spolu s manželkou Vierou je vedúci folklórnej skupiny Tiešňavan, ktorej členom je od jej vzniku v roku 1973, podieľa sa na udržiavaní a zachovávaní ľudových zvykov a tradícií v obci Krpeľany a v regióne Turiec. Aktívny účastník folklórnych programov na všetkých doterajších 29-tich ročníkoch Turčianskych folklórnych slávností, spoluorganizátor všetkých kultúrnych podujatí v obci Krpeľany, člen cirkevného spevokolu v Krpeľanoch od jeho vzniku v roku 1996 a do roku 2010 dlhoročný člen kultúrnej komisie v obci.

ANNA ŠPIRKOVÁ (Obec Krpeľany)
Výborná recitátorka, ale aj folkloristka, osvetová pracovníčka a aktívna členka Zboru pre občianske záležitosti od roku 1974. V rokoch 1984 – 1988 bola vedúcou Miestneho kultúrneho strediska v Krpeľanoch a od roku 1991 je aktívnou členkou folklórnej skupiny Tiešňavan. V roku 1996 založila a až po súčasnosť pôsobí ako vedúca Detského folklórneho súboru folklórny súbor Drienča Krpeľany. Podieľa sa na organizovaní všetkých kultúrnych podujatí v obci. Je autorkou scenárov detských programov, členkou cirkevného spevokolu v Krpeľanoch už od jeho vzniku v roku 1996 a dlhoročná členka kultúrnej komisie.

ANNA JESENSKÁ (Obec Turčianske Jaseno)
Dlhoročná členka a predsedníčka Osvetovej besedy v obci Turčianske Jaseno. Po ukončení činnosti tejto organizácie sa začala aktivizovať – a dodnes aktívne pôsobí – v Zbore pre občianske záležitosti „Človek človeku“. Je nápomocná pri organizovaní každého sviatku, každej oslavy v dedine.

Nahor


Domov |  O nás |  Aktuality |  Služby |  Médiá |  Partneri |  Zverejňovanie |  Kontakt

W3C XHTML 1.0 Strict! W3C XHTML 1.0 Strict!


© 2013-2019 TURČIANSKE KULTÚRNE STREDISKO V MARTINE
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Divadelná 656/3, P.O. Box 104, 036 01 Martin, SR • IČO: 36145335
Bankové spojenie: Štátna pokladnica,
SK6581800000007000481539, SK4381800000007000481547
Tel.: 0911 101401 riaditeľ • 043/4132394 ekonómka, metodici
Všetky práva vyhradené • All rights reserved