A k t u a l i t y

Pripravili sme pre vás

VAJANSKÉHO MARTIN 2018 – krajské kolo

2. – 3.5. 2018 • Turčianska galéria, Martin
4.5. 2018 • Štúdio Slovenského komorného divadla, Martin

Propozície  •  Prihláška – recitátori  •  Prihláška – kolektívy  •  Postup recitátora

S.H. Vajanský

Krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky Hviezdoslavov Kubín v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých.
Vajanského Martin je krajským postupovým kolom Hviezdoslavovho Kubína - najstaršej a najprestížnejšej súťaže v oblasti umeleckého prednesu a divadiel poézie, ktorá je celoštátnou postupovou prehliadkou a súťažou recitátorov v umeleckom prednese poézie a prózy I. – V. kategórie, recitačných kolektívov a divadiel poézie s jednoročnou periodicitou a výberom na Scénickú žatvu v Martine a na iné umelecké, kultúrne a súťažné podujatia.
Súťaž je založená na dobrovoľnej činnosti žiakov, študentov a občanov; jednotlivcov a kolektívov. Napomáha rozvíjať ich záujmy a nadanie v oblasti čítania, prednesu, rôznych interpretačných foriem literatúry a divadla.
Súťaže sa môže zúčastniť každý neprofesionálny recitátor, záujemca o umelecký prednes a neprofesionálne kolektívy, ktoré inscenujú literárne texty.
Podmienkou účasti recitátora v súťaži je doručenie záväznej prihlášky, spolu s formulárom postupu recitátora a súťažným textom; podmienkou účasti kolektívu v súťaži je doručenie záväznej prihlášky s textom inscenácie, najneskôr do 13. apríla 2018:
– na e-mailovú adresu: ondrusova.tks@gmail.com
– na poštovú adresu: Turčianske kultúrne stredisko v Martine, Divadelná 656/3, P.O. Box 104,036 01 Martin
Kontakt na metodika:
Mgr. Monika Ondrušová, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: ondrusova.tks@gmail.com
Viac informácií: Národné osvetové centrum


Domov |  O nás |  Aktuality |  Služby |  Médiá |  Partneri |  Zverejňovanie |  Kontakt
W3C XHTML 1.0 Strict! W3C XHTML 1.0 Strict!


© 2013-2018 TURČIANSKE KULTÚRNE STREDISKO V MARTINE
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Divadelná 656/3, P.O. Box 104, 036 01 Martin, SR • IČO: 36145335
Bankové spojenie: Štátna pokladnica,
SK6581800000007000481539, SK4381800000007000481547
Tel.: 0917 494708 riaditeľ • 043/4132394 ekonómka, metodici
Všetky práva vyhradené • All rights reserved