AMFO 2020 vyhodnotenie súťaže

V utorok 9. júna 2020 sa v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine sa uskutočnilo netradičné vyhodnotenie už 48. ročníka regionálneho kola celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby.

Súťažnú prehliadku pripravilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Garantom celej súťaže je Národné osvetové centrum v Bratislave.

Poslaním súťaže je podporovať amatérsku fotografickú tvorbu, ako aj objavovať a podporovať mladé talenty. Zároveň poskytuje priestor k prezentácii a konfrontácii výsledkov fotografickej tvorby na regionálnej, krajskej a celoštátnej úrovni, čo robí súťaž pútavou.

Práce prihlásené do tohtoročného regionálneho kola hodnotila odborná porota v zložení: Mgr. Helena Šišková ArtD., Michal Lašut a Marián Závacký.
Súťaž zhodnotila predsedníčka poroty Helena Šišková.
„Najpočetnejšie zastúpená bola skupina nad 21 rokov,  kde bolo prezentovaných 92 fotografií. Porota jednohlasne ocenila lepšiu účasť autorov v kategórii čiernobiela fotografia a skonštatovala stúpajúcu technickú, ako aj estetickú úroveň tejto kategórie. Farebná fotografia v skupine nad 21 rokov obsahovala skôr inscenovanú fotografiu, ale aj krajinné a architektonické detaily, ako výsledok konceptuálneho myslenia. Nechýbala ani klasická krajinárska a portrétna fotografia. Tento rok, podobne ako aj v minulom roku, porota  v kategórii farebná fotografia zaznamenala absenciu experimentu, reportážnej a športovej fotografie, ako aj minimalistickej a konceptuálnej fotografie. Kategória cykly a seriály, bola porotcami snáď najviac komentovaná kategória. Niektoré predložené fotografie nespĺňali dané kritéria, preto porota musela výber niektorých fotografií obmedziť.

Veľký prínos tejto súťaže však vidím nielen v tvorbe mladých autorov, ktorí hľadajú nové obrazové symboly a metafory, ale hlavne v možnosti percepcie rôznych autorských prístupov zúčastnených na súťaži. Čo dáva samotným autorom možnosť k vytváraniu nových estetickým pohľadov a teda nových autorských prístupov.

Druhým  prínosom v tejto súťaži je prezentácia konceptuálnej  tvorby niektorých autorov, čo je dôkazom premýšľania fotografov nad vlastným dielom.
Negatíva vidím hlavne v absencii účasti autorov mladších vekových a v nedostatku autorského experimentu v ostatných skupinách.“

V aktuálnom ročníku sa do súťaže prihlásilo 25 autorov s kolekciou 139 fotografií. Porota udelila spolu 20 ocenení. Oceneným autorom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších kolách. Najbližšie na krajskom kole, ktoré sa uskutoční 2. 7. 2020 vo vestibule Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline.

Radoslav Pančík

AMFO 2020 výsledková listina

I. skupina – autori do 16 rokov:
Čiernobiela fotografia
Čestné uznanie
Patrícia Bučková  – Pršany

Farebná fotografia

II. skupina – autori do 21 rokov:
Čiernobiela fotografia
3. miesto – Karin Szalayová – Zničené

Farebná fotografia

1. miesto Matej Kanaš – Energia

Čestné uznanie
Karin Szalayová – Linda

III. skupina – autori nad 21 rokov:
Čiernobiela fotografia
1. miesto – Mário Veverka – kolekcia (Tradície, Storočie pary)

2. miesto – Vladimír Sauch – kolekcia (Poď hore!, Nočnou uličkou…, Beznádej,  Adamsovci)

3. miesto  –  Miroslav Lechan – Eva s hlavou v oblakoch

3. miesto  –  Roman Adamjak – Medzi nebom a zemou

Čestné uznanie
Miroslav Štrba – kolekcia (Romantický relax, Keramika pri ceste, Hradby a more)

Jozef Urban – kolekcia (Spolu v dobrom aj zlom, Slovenský výrobok)

Farebná fotografia
1. miesto – Mário Veverka – kolekcia (Do neznáma, Vodný mlyn)
2. miesto – Matej Kanaš – zssk

3. miesto – Gustáv Hegedüš – kolekcia (Hudba v lese I, Hudba v lese II)

Čestné uznanie
Jozef Urban – kolekcia (Jarný dych zeme II, Stromy I, Stromy II)
Miroslav Štrba – kolekcia (Nech sa páčí chladený nápoj, Takto vyzerá garbiareň)
Kamil Korecz – Skok do víru
Vladimír Sauch – Letím!

Cykly a seriály

1. miesto – Michaela Hubert – Čas
2. miesto – Jozef Morgoš – Višňa mení šaty
Čestné uznanie
Mário Veverka – Zo Slovenských brehov, lesov a lúk

Spolu sa do súťaže zapojilo 25 autorov s počtom diel 139.

Vyhotovil:

Radoslav Pančík – tajomník súťaže, Turčianske kultúrne stredisko v Martine
Porota pracovala v zložení:
predseda poroty: Mgr. Helena Šišková ArtD. a členovia: Michal Lašut a Marián Závacký.