AMFO 2021 – vyhodnotenie

Aj v pandemickom roku 2021 zasadla porota AMFO pri zhodnotení prác zaslaných do tohtoročného kola súťaže. Porota v zložení: Mgr. Helena Šišková ArtD. (pedagogička pre umelecké vzdelávanie), Michal Lašut (fotograf a tlačiar) a Michal Pišný – (fotograf) zasadla 26. apríla 2021 a hodnotila 109 prác od 24 autorov, ktorí sa prihlásili už do  49. ročníka regionálneho kola celoštátnej postupovej súťaže amatérskej fotografickej tvorby. Súťažnú prehliadku pripravilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Garantom a vyhlasovateľom  celej súťaže je Národné osvetové centrum v Bratislave. Poslaním súťaže je podporovať amatérsku fotografickú tvorbu, ako aj objavovať a podporovať mladé talenty. Zároveň poskytuje priestor k prezentácii a konfrontácii výsledkov fotografickej tvorby na regionálnej, krajskej a celoštátnej úrovni, čo robí túto súťaž pútavou. Súťaž zhodnotila predsedníčka poroty Mgr. Helena Šišková ArtD.,
„Vekovú skupinu do 15 rokov obsadili dvaja autori, čo je oproti minulému roku o jedného autora menej. Kategóriu čiernobiela fotografia, s veselým portrétom svojej sestry s názvom „Sestra v rozkvete“, získala Nela Lašutová a kategóriu farebná fotografia Mattias Hubert s dramatickým západom slnka s diskutabilným názvom „Husté nebo“. Porota nemohla z dôvodov absencie ostatných autorov patrične túto skupinu ohodnotiť. Obidvaja autori tak získali len symbolické čestné uznania. Druhá veková skupina 15 – 25 rokov bola obsadená 26 fotografiami, čo je oproti minulému roku o 9 fotografií viac. V kategórii čiernobiela fotografia autori ponúkajú zaujímavé vizuálne výpovede, predovšetkým určitých emócii a vlastných postojov, ktoré v čase fotografovania prežívali, ako napr.: pocity hmlistého rána, vnímanie uschnutej ruže na klavíri, či pocity z vnímania svojej priateľky, priateľa v hľadáčiku fotoaparátu. Využívali rôzne fotografické žánre od krajiny, aranžovaného portrétu a zátišia, až po určité konceptuálne vyjadrenia. Chýbala reportáž, ale hlavne originálnosť zaujímavých kreatívnych nápadov, ktorá je pre túto skupinu charakteristická. Konceptuálne náročný a pritom zaujímavo vizuálne vyjadrený snímok s názvom „Čakanie na lepšie časy“ od Claudie Kepičovej získal tretie miesto. Čestné uznanie porota udelila svetelne nekonvenčnému portrétu s názvom „Modelka“  Alexandre Snovákovej. V kategórii farebná fotografia, do ktorej aj napriek tomu že bolo prihlásených 15 fotografií, porota prvé a druhé miesto neudelila. Tretie miesto získala svetelne, ako aj kompozične, výborná snímka architektúry doplnená o rodinný aspekt s názvom „Mum and daughter“ od Vanessy Piatrovej. Výborne svetelne zvládnutú atmosféru porota ocenila aj Čestným uznaním Terézie Jančiovej, za snímok s názvom „Gizelina sála“. Čestné uznania dostali aj ďalšie dve zaujímavé konceptuálne stvárnenia od  Mateja Kanaša s názvom „Pamäť“ a Alexandry Snovákovej s názvom „M&V“. Kým Matej Kanaš neobvyklým konceptom rieši pamäťové dispozície, Alexandra Snováková svojim konceptom zas nastavuje zrkadlo problematiky medzi ženou a mužom. Najpočetnejšie zastúpená bola veková skupina nad 25 rokov, kde bolo prezentovaných 49 fotografií v obidvoch kategóriách. V kategórii čiernobiela fotografia sa objavili témy a žánre ako precítená krajinárska fotografia, ateliérový a inscenovaný portrét, aranžovaná ako aj autentická reportáž, či z exteriéru alebo interiéru, architektúra, ako aj určité konceptuálne vyjadrenia. Prvé miesto získala Michaela Hubert za snímku s názvom: „Smutný, či zamyslený“, kde svetelne, ako aj kompozične výborne vyjadrila autorka svoj nápad. Druhé miesto porota udelila dvom autorom: Ivanovi Švecovi za dramatické stvárnenie architektúry na snímke s názvom: „Dotyky s realitou“ a Miroslavavovi Lechanovi za technicky a svetelne dobre zvládnutý koncept s názvom: Milan Lechan. Za zaujímavé spojenie ľudských postáv a svetelných pop-artových obrazov s názvom: „Pravé grafity“ získal Ivan Švec tretie miesto. Tajuplnosť detského sveta od Michala Orlického, vizualizované osobitým spôsobom pod názvom: „Schovávačka“ porota ocenila čestným uznaním. V kategórii farebná fotografia porota udelila tiež všetky ocenenia, ako aj jedno čestné uznanie. Podobne ako po minulé roky tu prevládala krajinárska fotografia, nájdené štrukturálne zátišia, určité detaily architektúry, ako aj aranžovaný a inscenovaný portrét a figúra. Porota podobne ako aj v minulom roku zaznamenala v tejto skupine absenciu experimentu, reportážnej a športovej fotografie, ako aj minimalistickej fotografie. No napriek tomu udelila v kategórii farebná fotografia všetky ocenenia a dokonca 1 čestné uznanie. Za svetelne precítenú až piktorialistickú atmosféru dvoch cyklistov vzďaľujúcich sa hmlistou rannou slnkom zaliatou krajinou s názvom „Dvaja“, získal Roman Adamják prvé miesto. Koncept s dramaticky svetelnou atmosférou detailu architektúry s názvom „Sen“ od Vladimíra Saucha, získal druhé miesto. Minimalistické pojatie krajiny, zvýraznené svetelnou atmosférou na snímke s priliehavým názvom „Keď zapadá“ od autorky Michaely Hubert porota ocenila tretím miestom. Čestné uznanie získala športovo atraktívna fotografia s diskutabilným názvom „Dievča v oblakoch“ od Petry Masárovej. Kategóriu Cykly a seriály v tomto roku oboslalo 5 autorov s 26-imi fotografiami. Autori svojimi cyklami nájdených zátiší a mestských street fotografiami prezentovali nielen pominuteľnú estetickú krásu časov minulých, ale vyjadrili aj určitú konfrontáciu čias minulých a súčasných. Osobitý pohľad na architektúru a jej detaily, na ktorých sa podpísal zub času,  v cykle s  názvom „Detaily architektúry“ porota ocenila a udelila Vladimírovi Sauchovi druhé miesto. Za konfrontáciu osobností čias minulých a ľudí súčasného sveta vyjadrenú cyklom fotografii s názvom “Osudy“, porota udelila Jozefovi Urbanovi tretie miesto.
Do novej kategórie – experiment bolo zaslaných len šesť fotografií. Väčšina z nich dané technické ako aj estetické kritéria pre túto kategóriu nespĺňala. Preto porota mohla udeliť len jedno ocenenie. Druhé miesto získal za svoju citlivo manipulovanú krajinársku fotografiu s názvom „Gaštanová alej“ Vladimír Sauch“.

Oceneným autorom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších kolách. Všetkým ďalším účastníkom prajeme veľa radosti z tvorby ďalších prác.

AMFO 2021
výsledková listina

I. skupina – autori do 15 rokov:
Čiernobiela fotografia
Čestné uznanie
Nela Adela Lašutová – Sestra v rozkvete

Farebná fotografia
Čestné uznanie
Mattias Hubert – Husté nebo

II. skupina – autori do 25 rokov:
Čiernobiela fotografia
3. miesto – Claudia Kepičová – Čakanie na lepšie časy

Čestné uznanie
Alexandra Snováková – Modelka

Farebná fotografia
3. miesto Vanessa Piatrová – Mum and daughter

Čestné uznanie
Terézia Jančiová – Gizelina sála
Matej Kanaš – Pamäť
Alexandra Snováková – M&V

III. skupina – autori nad 25 rokov:
Čiernobiela fotografia
1. miesto Michaela Hubert – Smutný, či zamyslený…
2. miesto Ivan  Švec- Dotyky s realitou
2. Miesto Miroslav Lechan – Milan Lechan
3. miesto Ivan  Švec – Pravé grafity

Čestné uznanie
Michal Orlický – Schovávačka

Farebná fotografia
1. miesto Roman Adamják – Dvaja
2. miesto Vladimír Sauch – Sen
3. miesto Michaela Hubert – Keď zapadá…

Čestné uznanie
Petra Masárová – Dievča v oblakoch

Cykly a seriály
2. miesto Vladimír Sauch – Nájdi päť rozdielov, Odkiaľ, kam, Hlavolam
3. miesto Jozef Urban  – Osudy 1, 2, 3, 4, 5

Experiment
2. miesto Vladimír Sauch – Gaštanová alej

Vyhotovil:
Mgr. Radoslav Pančík – tajomník súťaže
Turčianske kultúrne stredisko v Martine