TURIEC MAĽOVANÝ – vyhlásenie súťaže

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 

vyhlasuje literárno-výtvarnú súťaž detí a mládeže

TURIEC MAĽOVANÝ s témou Prázdniny u starej mamy.

 

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE „TURIEC MAĽOVANÝ“ – XV. Ročník

Organizátor: Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Téma: „Prázdniny u starej mamy“

Technika

 • Výtvarná technika – ľubovoľná plošná, max. formát A2, práce môžu byť doplnené sprievodným textom.
 • Literárna technika – poézia / próza max. rozsah 2 A4 – typ písma: Calibri veľ. 14.

Termín doručenia prác: 27. máj 2024 (osobne alebo poštou) literárne texty môžete zasielať aj emailom na: osveta@tks.sk – označené heslom Turiec maľovaný.

Vyhodnotenie sa uskutoční v Múzeu slovenskej dediny (Martin – Jahodnícke háje) dňa 16. júna 2024 počas programu Turčianskych slávností folklóru v objekte Vozáreň z Moškovca (ocenení žiaci budú kontaktovaní prostredníctvom pedagógov/ zákonných zástupcov).

Súťažné kategórie:

 1. kategória: žiaci MŠ (výtvarná)
 2. kategória: ZŠ 1. stupeň – žiaci 0. – 4. ročníka (výtvarná aj literárna súťaž )
 3. kategória: ZŠ 2. stupeň – žiaci 5. – 9. ročníka (príp. študenti alternatívnych ročníkov SŠ – výtvarná aj literárna súťaž)
 4. kategória: ZUŠ – deti predškolského veku a žiaci 0.- 4. ročníka (výtvarná súťaž)
 5. kategória: ZUŠ – 5. – 9. ročník (výtvarná súťaž)

Podmienky:

Každá práca musí obsahovať nasledujúce informácie:

 1. označenie heslom „Turiec maľovaný“
 2. téma
 3. kategória
 4. presnú adresa školy a kontakt na pedagóga/ zákonného zástupcu (e-mail, telefón)
 5. meno a priezvisko, vek autora

Porota vyhodnotí a udelí ocenenia pre najzaujímavejšie práce. Porota si vyhradzuje právo neudeliť niektoré ocenenie. Presný čas vyhodnotenia a výsledková listina budú uverejnené aj na stránke www.tks.sk a FB stránke.

Práce budú vystavené v SNM v Martine – Múzeu slovenskej dediny do 31. 8. 2024. (Termín a miesto výstav môže byť neskôr zmenené.)

Práce sa stávajú majetkom vyhlasovateľa. V prípade záujmu o vrátenie je potrebné si ich vyzdvihnúť do 30. septembra 2024 v TKS.

Do súťaže nebudú zaradené výtvarné a literárne práce:

 1. a) bez úplného alebo čiastočného označenia
 2. b) práce, pri ktorých nebol dodržaný rozsah a rozmery uvedené v podmienkach súťaže
 3. c) práce doručené po termíne uzávierky

 

Vyhlasovateľ:

Turčianske kultúrne stredisko v Martine
Divadelná 656/3. P.O. Box 104
036 01 Martin
vytvarnictvo@tks.sk
www.tks.sk

https://www.facebook.com/tksturiec/

0917 494 708 / 0905 061 821