Výtvarné spektrum 2021 – vyhodnotenie

Aj v ďalšom ročníku nám k prezenčnej realizácii súťaže Výtvarného spektra zabránili epidemiologické opatrenia. Podobne, ako po minulý ročník, aj  v tom aktuálnom je galéria z Výtvarného spektra prenesená do virtuálneho priestoru na našej webovej stránke. Veríme však, že aj takouto formou svojím obsahom zaujme. Súťažnú prehliadku pripravilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Garantom a vyhlasovateľom celej súťaže je Národné osvetové centrum v Bratislave. V úvode prinášam aspoň  krátke ohliadnutie sa za tohtoročným už 58.  ročníkom regionálneho kola celoštátnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2021. Do súťaže sa v aktuálnom ročníku prihlásilo spolu 30 autorov s počtom 102 výtvarných diel. Odborná hodnotiaca porota pracovala v zložení: predseda poroty: Mgr. Adam Galko (historik umenia a kurátor) členovia: Eva Mužilová (výtvarná pedagogička) a Peter Trmos (grafický dizajnér). Predseda poroty súťaž zhodnotil nasledovne:
„Spomedzi prihlásených výtvarných diel tvorili dominantnú časť diela staršej vekovej skupiny nad 25 rokov. Rovnako výrazným bolo zastúpenie média maľby, v rámci ktorého autorky a autori spracovávali tradičné námety a to najmä zobrazenia prírodnej a mestskej krajiny. Medzi zastúpenými dielami v tejto kategórii sme mohli najčastejšie sledovať kreatívnu prácu priamo v plenéri a zážitok z maľby ako takej.   Autorky a autori sa v tomto médiu pohybovali od popisného zachytávania detailov k voľnejším a expresívnejším technikám maľby škvrnou. Naopak najmenšie zastúpenie mali priestorové médiá tvorené niekoľkými objektami zo skla. V menej zastúpenej kategórii grafiky absentovali kvalitnejšie práce, ktoré by bolo možné navzájom konfrontovať. V niektorých dielach bolo možné čítať spoluprácu a vklad odborného pedagóga, ktorá mala výrazne pozitívny vplyv na umelecký výsledok. Členovia poroty posudzovali diela často v kontexte série diel od jedenej autorky či autora. V niektorých prípadoch tieto série diel potvrdzovali razenie jednej výrazovej línie autorky/autora, v iných bolo možné sledovať naopak ich experimentovanie a hľadanie nových autorských východísk. V druhom prípade sa prostredníctvom čestného uznania členovia poroty snažili nasmerovať autorku či autora na jeden z viac zvládnutých prístupov. V tomto ročníku členovia poroty zvlášť ocenili inovatívny prístup v oblasti maľby v plenéri, ktorá vo vybraných dielach pracovala s industriálnou estetikou mestskej infraštruktúry. Pri hodnotení sa tiež zohľadňoval zámer autorky či autora, jeho výsledné prevedenie a udržanie sa v nastavenom výrazovom štýle.“

Všetkým autorom ďakujeme za účasť na tohtoročnom 58. ročníku, oceneným srdečne blahoželáme a všetkým do ďalšej tvorby  prajeme veľa inšpirácie.

Výsledková listina
58. ročníka regionálneho kola Výtvarné spektrum 2021

I. veková skupina: autori vo veku od 15 do 25 rokov
A. kategória: maľba / čestné uznanie:
Lucia Fáziková – Posledný strom

II. veková skupina: autori vo veku nad 25 rokov
A. kategória: maľba
Cena v rovnakom poradí:
Alena Kudlatá – Krókusy, mláďatká – nový život
Lucia Mertlová – Aksa v zime
Rado van Šenšel – Most 1

Čestné uznanie:
Anna Finková – Predjarie
Daniela Tomková – Smutná
Eduard Jurčák – Pokládka parovodného potrubia
Lucia Mertlová – Zrúcanina sklabinského hradu
Ľudmila Balková – Studenovodské vodopády – Vysoké Tatry
Miloslav Raček – Radosť v dome bláznov
Nina Pniaková – Zátišie
Oľga Löfflerová Pod hladinou
Terézia Honzová Nosálec

II. veková skupina: autori vo veku nad 25 rokov
B. kategória: kresba a grafika
Cena v rovnakom poradí:
Beáta Rizmanová – Tanec zbližuje
Peter Smatana – Jednota
Vladimír Petrovič Vibrácia

Čestné uznanie:
Marcela Pajurková – Stromy a korene III.

II. veková skupina: autori vo veku nad 25 rokov
C. kategória: plastika
Cena v rovnakom poradí:
Anna Letková – Na kameni pri potoku

Čestné uznanie:
Anna Letková – Bitkár

III. veková skupina: bez rozlíšenia veku
D. kategória: insitná tvorba
Cena v rovnakom poradí:
Silvia Štrbáková – Kozliatko vo svetri

Čestné uznanie:
Jarmila Ladiverová – Kostol v Belej pri Martine

Vyhotovil: 6. 5. 2021
Radoslav Pančík
Turčianske kultúrne stredisko v Martine