AMFO opäť po rokoch v Martine…

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja získalo na základe konkurzu vyhláseného Národným osvetovým centrom poverenie na organizovanie celoštátneho kola súťaže AMFO v rokoch 2021-2024.

AMFO je celoštátna postupová súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby, ktorá je jedinou svojho druhu na Slovensku. Uskutočňuje sa každoročne, keď v priebehu roka postupne prebiehajú regionálne a krajské kolá naprieč Slovenskom a súťaž v novembri vrcholí celoštátnym kolom.

Poslanie:

Súťaž a aktivity s ňou spojené vytvárajú priestor na vznik a prezentáciu tvorby. Zámerom je podporiť čo najširšiu skupinu tvorcov fotografie. Osloviť mladú generáciu.

Krátko z histórie:

Počiatky súťaže sa datujú od roku 1973, avšak jej história a názov AMFO sa viaže s oveľa skorším obdobím, s rokom 1965 a iniciatívou martinských fotografov z Fotoklubu DK ROH ZŤS (dnes Fotoklub Karola Plicku) priniesť celoštátnu (československú) súťaž amatérskej fotografie spolu s výstavou do Martina (do priestorov DK ROH – dnešný DK Strojár).

Aj súčasný názov AMFO (amatérska fotografia) znamenal amatérska martinská fotografia. Súťaž mala svoj vizuál v podobe jednotného grafického znaku a odznaku používaného v Československu. Spolu so súťažou AMFO prebiehala aj prehliadka diapozitívov pod názvom DIAFOTO.

Projekt:

Projekt s ktorým sa TKS v Martine zúčastnilo konkurzu v roku 2020 pozostáva z troch častí:

Súťažná časť – zahŕňa aktivity spojené s realizáciou 49. ročníka celoštátneho kola súťaže, vrcholiaceho záverečnou výstavou v priestoroch Slovenskej národnej knižnice v novembri a ktorému predchádza nižšie regionálne kolo s uzávierkou 29. marca. Do súťaže sa môže prihlásiť každý tvorca fotoamatér v zmysle zverejnených Propozícií súťaže.

Vzdelávacia časť – pozostáva z usporiadania viacerých praktických workshopov, prednášok a diskusií  s odbornými lektormi, inšpiratívnymi stretnutiami s autormi fotografií a ich rôznymi témami v priebehu roka. Je určená pre fotografickú verejnosť, ale aj pre priaznivcov  – konzumentov fotografie, či začínajúcich nadšencov. V novembri sú pre účastníkov celoštátneho kola plánované tvorivé dielne a rozborové semináre.

Prezentačná časť – je určená širokej verejnosti a tvorí ju okrem novembrovej záverečnej výstavy víťazov súťaže v Slovenskej národnej knižnici aj viacero podujatí a tematických výstav usporiadaných v priebehu letných a jesenných mesiacov prevažne vo vonkajších častiach Martina. Prezentačnú časť obohatí divadelná performance Živá fotografia aj v Martine známy Letný foto fest.

V  prípade potreby projekt počíta aj s možnosťou presunutia časti aktivít do virtuálneho prostredia. Už v priebehu marca uvedieme cyklus Známi neznámi – FOTO FLASH. Tvoria ho video upútavky fotografov, porotcov zúčastnených v celoštátnej súťaži AMFO.

Prečo sme sa rozhodli prihlásiť do konkurzu na organizátora súťaže?

Východiskom pre nás bolo zistenie, že do posledných ročníkov regionálneho kola AMFA sa prihlásilo menej súťažiacich napriek tomu, že fotografia má v našom regióne dlhoročnú tradíciu a početnú základňu kvalitných  fotografov. V priebehu roka sa však uskutočňujú len menšie výstavy a absentuje väčšia výstava resp. tematické výstavy.

Inšpiráciou pre nás sú počiatky AMFA spojené s nadšením organizátorov z Fotoklubu DK ROH ZŤS, ktorí dokázali vytvoriť priestor na kvalitnú prezentáciu fotografií,  sprievodné podujatia, diskusie, prezentácie na vysokej úrovni. Pre účastníkov vytvorili neopakovateľnú kultúrno-spoločenskú atmosféru, zviditeľnili Martin v rámci Československa.

Najväčším prínosom je fakt, že udalosti spred takmer 60 rokov ovplyvnili generáciu amatérskych fotografov, ktorí položili základ jedného z najstarších slovenských fotoklubov. Fotografia trvalo prenikla do ich srdca a stala sa nielen zmysluplným koníčkom, ale aj prostriedkom na vyjadrenie osobitosti a jedinečnosti ich vnímania, nálad a životných postojov.

Prečo má zmysel AMFO priniesť opäť do Martina?

Argumentov je niekoľko. Možno najaktuálnejším sa javí, že fotografia v súčasnej dobe predstavuje jedinečné vizuálne médium, ktoré využíva súčasné nové technológie, je pre ľudí dostupná. Fotografia zrkadlí ľudí, miesta, situácie, udalosti. Dáva priestor na umelecké ale aj dokumentárne stvárnenie. Svoju vypovedaciu schopnosť unesie aj umiestnením vo vonkajších priestoroch či vo virtuálnom priestore.

AMFO v Martine ponúka možnosť na vytvorenie partnerstiev a spoluprác rôznych aktérov kultúrneho diania v meste vrátane mesta samotného.  Prepája jednotlivcov aj skupiny ľudí rôznych vekových kategórií. Svojimi témami prináša konfrontáciu a rozvíja vizuálne vnímanie. Svojim celoslovenským významom a bohatým celoročným programom pre verejnosť má šancu sa zaradiť medzi prestížne podujatia v meste akými sú Dotyky a spojenia, Scénická žatva, Turčianske slávnosti folklóru…

 

Ing. Soňa Buckulčíková

riaditeľka

Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine