FEST FOTO SÚŤAŽ 2020

8. ročník fotografickej súťaže v rámci cestovateľského festivalu Bez hraníc 2020

 

Propozície

 

Organizátori:

Martinský klub priaznivcov cestovania

Turčianske kultúrne stredisko v Martine

 

Časový harmonogram:

 

11. 10. – 28. 10. 2020 – možnosť prihlasovať sa do fotosúťaže,

 

7. 11. 2020 o 14.10 h  – odovzdanie cien v priestoroch Kina Scéna v Martine počas záverečného dňa festivalu Bez hraníc.

 

 

Celková hodnota odmien pre výhercov je cca 100 €.

 

Mená osôb, ktoré získajú diplomy a ceny, budú zverejnené najneskôr 10 dní po vyhlásení výsledkov  na internetových a FB stránkach Martinského klubu priaznivcov cestovania
a Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine.

 

Prihlásiť Vaše fotografie do fotosúťaže môžete nasledovným spôsobom:

Vyplnením elektronickej prihlášky na webstránke Martinského klubu priaznivcov cestovania: www.cestoklubmartin.sk a zaslaním fotografií podľa pokynov v tejto prihláške.

 

I. Podmienky účasti v súťaži:

Súťaže sa môže zúčastniť každý tvorca, fotograf.
Organizátori si vyhradzujú právo odmietnuť fotografie, nespĺňajúce kritériá morálnych zásad.
Účastník súhlasí s tým, aby ním odovzdané snímky organizátor použil na propagáciu  cestovateľského festivalu Bez hraníc (publikovaním v tlači, masmédiách, na výstavách alebo plagátoch), bez nároku na honorár.
Každý tvorca môže prihlásiť do súťaže maximálne 3 fotografie.
Každý autor je povinný označiť svoje súťažné práce všetkými potrebnými údajmi: meno a priezvisko, názov fotografie.
Autor vyplnením požadovaných údajov potvrdzuje, že do súťaže prihlasuje svoje autorské fotografie a súhlasí s podmienkami súťaže.

 

 

II. Technické podmienky:

Fotografie je potrebné uložiť a zaslať vo formáte JPG, v kvalite, ktorá (v prípade potreby) umožní ich tlač vo veľkosti min. 30 cm na 45 cm. Maximálna veľkosť fotografie je 8 MB.

 

III. Súťažná téma:

„Ľudia – kultúrne odlišnosti“

 

IV. Hodnotenie súťaže:

Hodnotiteľom súťažných prác bude fotograf Marek Pupák, ktorý vyberie najzaujímavejšie práce (prvé tri miesta) a kolekciu fotografií, prezentovanú počas festivalu, ako aj na stránkach organizátorov súťaže.
Organizátori súťaže udelia diplomy a ceny za 1., 2. a 3. miesto.
Organizátori si vyhradzujú právo na základe kvality súťažných snímok niektoré ceny neudeliť.
 

V. Doplňujúce informácie:

1.      Súťažiaci prihlásením sa do súťaže vyhlasuje, že jeho súťažné dielo má vysporiadané všetky práva viažuce sa k tomuto dielu, najmä autorské práva a nevzťahujú sa na ne práva tretích osôb.

2.      Súťažiaci prihlásením sa do súťaže dáva organizátorovi súťaže súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v prihláške na účely spojené so súťažou FEST FOTO SÚŤAŽ 2020.

3.      Neprevzaté ceny sa autorom nezasielajú poštou. Je možné si ich vyzdvihnúť u organizátora do pol roka po podujatí.

4.      V dôsledku nesplnenia akýchkoľvek podmienok uvedených v týchto propozíciách nemusia byť súťažiaci prijatí do súťaže, alebo môžu byť zo súťaže vyradení.

Kontakt – bližšie informácie:
cestoklubmartin@gmail.com
vytvarnictvo@tks.sk