O DÚHOVÚ LAMPU Z KRAJINY ZÁZRAČNO 2021 – celoslovenská literárna súťaž

Celoslovenská literárna súťaž pre dospelých a mládež od 14 rokov

Vyhlasovateľ a organizátor súťaže:
Krajské kultúrne stredisko v Žiline

Uzávierka prihlášok: 27. august 2021

Termín vyhlásenia výsledkov: 29. október 2021.

Súťaž z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Podmienky súťaže:
Literárnej súťaže sa môžu zúčastniť autori vo veku od 14 rokov (horná veková hranica je bez
obmedzenia), ktorí doposiaľ knižne nepublikovali (okrem pracovných zošitov, brožúrok
a pod.)
Kategórie:
Súťaž je vyhlásená v dvoch kategóriách:
– poézia a próza s ľubovoľnou tematikou
– poézia a próza pre deti a mládež
Súťažiaci môžu zaslať max. 2 prozaické útvary v rozsahu 1 práca na max. 6 strán formátu A4
a najviac 7 poetických útvarov – každá napísaná na samostatnom liste formátu A4.
Práce sa zasielajú v 4 kópiách, v tlačenej forme a taktiež aj v elektronickej podobe (word).
Víťazné práce budú publikované v zborníku.
Súťažné práce musia byť v slovenskom jazyku, pôvodné, určené pre túto súťaž a nemôžu byť
publikované až do vyhlásenia výsledkov.
Práce nesmú byť podpísané – porota ich hodnotí anonymne. Potrebné údaje sa uvádzajú v
priloženej prihláške.
Laureát súťaže získa finančnú cenu a “dúhovú” lampu. Ostatní víťazi získajú poukážku na
nákup knihy a vecnú cenu. Cestovné bude preplatené všetkým účastníkom vyhodnotenia.
Po vyhodnotení súťaže budú prebiehať literárne dielne.

Termín zaslania záväznej prihlášky:
Podmienkou účasti je doručenie:
1. záväznej prihlášky do 27. augusta 2021
– osobne, poštou alebo e-mailom (podpísaná, preskenovaná/odfotená)
2. súťažných textov do 27. augusta 2021
– aj mailom (vo worde), aj poštou (vytlačené 4 kópie).

Adresa:
Krajské kultúrne stredisko v Žiline
Horný val č.20, 011 82 Žilina
Kontaktná osoba:
Mgr. Viktória Svetkovská – manažérka kultúry KrKS
e-mailová adresa: vsvetkovska@vuczilina.sk

Prihláška ODL 2021