LETNÝ FOTO FEST 2024 – BOD ZLOMU

O fotografiách, vzniku projektu, výstave Bod zlomu – „Slovensko krajina slov príde 20. júna o 19.00 h porozprávať kurátorka výstavy Lenka Lindák Lukačovičová.

„Fotografia sa v jednej zo svojich podstát sústreďuje na zaznamenávanie zlomových momentov v našich životoch, či dejinách. Ďalšia zmena v jej vnímaní a prístupe k nej nastáva, keď sa stáva nástrojom na vyjadrenie premeny, ktorú zažívame každý deň, a tak ňou dokážeme pomenovať aktuálne problémy, ktoré nás stretávajú. Predstavený výber fotografií predstavuje dva vzájomne prepojené príbehy čerpané z našich spoločných ciest po Slovensku, ktoré sme podnikali od začiatku roku 2024. Prvé dejové vlákno tvoria intímnejšie fotografie autorov*iek zameriavajúcich sa na hľadanie vlastnej podstaty, samého seba v priestore, sebaidentifikáciu v ňom, či spoločnosti. Rozprávajú príbehy o opakovanom premiestňovaní sa krajinou, neistote, procese premeny či hľadaní istoty v materiálnom zázemí. Druhú stranu predstavujú fotografie krajiny, ktoré sa skôr sústreďujú na jej reflexiu, snažia sa o pochopenie jej súčasného stavu a vedú k pochopeniu samého seba.“
Kurátorka výstavy Lenka Lindák Lukačovičová

Obrazy pomaly dekonštruujú očakávané a ustálené vízie a náhľady na históriu, národnú identitu, dedinu, poľovníctvo, kultúru, komunitu a menšinu.

Autori výstavy študenti Protoateliéru

Kurátorka výstavy Lenka Lindák Lukačovičová