AMFO 2023 – PRIHLASOVANIE

51. ročník AMFO 2023 celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby / Regionálne kolo 

Vyhlasovateľ: Národné osvetové centrum

Organizátor: Turčianske kultúrne stredisko v Martine, Divadelná 656/3, 036 01 Martin

Prihlasovanie do súťaže: 09.012023  na http://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit.

Uzávierka súťaže : 02. 02. 2023

Vyhlásenie výsledkov a vernisáž výstavy: 16.02. 2023

Odporúčaná téma (nepovinná): Identita

 

Národné osvetové centrum v Bratislave vyhlasuje 50. ročník celoštátnej postupovej súťaže amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2023. Turčianske kultúrne stredisko v Martine pripravuje regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby.

Do súťaže sa môže prihlásiť každý tvorca fotoamatér (Súťaž nie je určená profesionálnym fotografom ani absolventom vysokých škôl výtvarného zamerania), občan Slovenskej republiky alebo s trvalým pobytom na Slovensku. Do regionálneho kola súťaže sa súťažiaci prihlasujú podľa miesta svojho bydliska alebo pôsobenia (zamestnanie, škola…) vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra: http://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit.

ŠTRUKTÚRA SÚŤAŽE / KOLÁ SÚŤAŽE

 1. Regionálne súťaže a výstavy;
 2. krajské súťaže a výstavy;
 3. Celoštátna súťaž a výstava.

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE:

I. veková skupina: autori do 15 rokov

 1. kategória: samostatné fotografie
 2. kategória: diptych[1]

II.    veková skupina: autori od 15 do 25 rokov

 1. kategória: samostatné fotografie
 2. kategória: diptych

III.  veková skupina: autori nad 25 rokov

 1. kategória: samostatné fotografie
 2. kategória: diptych

Bez rozlíšenia veku:

 1. kategória: cykly a seriály
 2. kategória: experiment[2]

PODMIENKY SÚŤAŽE

 1. Súťažiaci sa prihlasuje do vekových skupín podľa veku, ktorý dosiahol v roku vzniku
 2. Podmienkou účasti v súťaži je predloženie autorskej fotografie alebo experimentálneho

diela v digitálnej a tlačenej verzii, zodpovedajúcej základným kritériám súťaže.

 1. Do súťaže je možné zaslať len diela, ktoré vznikli v rokoch 2019 – 2023 a zároveň sa

nezúčastnili na žiadnom inom ročníku súťaže AMFO.

 1. Nie je možné prihlásiť diela zobrazujúce násilie alebo iné javy a činy proti ľudskosti a Rovnako ani diela nevhodne objektivizujúce a sexualizujúce ženské, mužské alebo detské telo.
 2. Autor prechádza všetkými kolami súťaže s tými istými fotografickými
 3. Autor nesmie prihlásiť rovnaké fotografie do viacerých kategórií v súťaži. Ide aj o varianty v čiernobielej/farebnej fotografii.
 4. V kategórii samostatné fotografie je limit pre jednotlivé fotografické diela maximálne 4 fotografie.
 5. Limit pre kategóriu diptych maximálne dve dvojice fotografií, teda maximálne 4 fotografie.
 6. V kategórii cykly a seriály je možné prihlásiť len jeden súbor, ktorého obsahom sú minimálne 3 a maximálne 5 fotografií obsahovo i formálne jednotných.
 7. V kategórii experiment je možné prihlásiť len jeden súbor, ktorý môže obsahovať maximálne 10 fotografií. Zároveň je potrebné stručne objasniť ich zámer. V prípade vytvorenia originálneho fotografického artefaktu je potrebné ho zdokumentovať a nahrať ako digitálnu fotografiu, pričom je potrebné na výstavné účely odovzdať originál. Ak dielo vyžaduje vystavenie v digitálnej forme, autor nie je povinný odovzdať fotografie v tlačenej
 8. Ak organizátor nedisponuje takými technickými možnosťami, aké si dielo vyžaduje, je potrebné, aby autor spolu s dielom odovzdal technické zariadenia, ktoré umožňujú inštaláciu podľa jeho autorského zámeru. V opačnom prípade inštaláciu zabezpečí organizátor bez ohľadu na autorský zámer.
 9. Do prihlášky je autor povinný napísať použitú fototechniku a nahrať všetky prihlásené fotografie vo formáte jpg s 300dpi. Veľkosť fotografie nesmie byť nižšia než 2 MB ani presiahnuť 10 MB. Každá fotografia musí byť pomenovaná v presnom poradí: veková skupina_kategória_meno_priezvisko_názov diela
  • (napr.: III_B_Laura_Priezvisková_ohnostroj)
 10. Pre tlač fotografií je povinný formát 30 x 40 cm (aj 30 x 45 cm), 40 x 30 a štvorcový formát 30 x 30 cm.
 11. Každý autor je povinný označiť svoje súťažné fotografie na rube identifikačným štítkom – textom, ktorý je súčasťou prihlášky.
 12. Fotografie nesmú byť odovzdané adjustované. Fotografie je potrebné podlepiť v rohoch priesvitnou lepiacou páskou, aby sa predchádzalo ich poškodeniu počas inštalácie a deinštalácie.
 13. NESPLNENÍM PODMIENOK SÚŤAŽE UVEDENÝCH V PROPOZÍCICACH NEBUDE SÚŤAŽNÉ DIELO AKCEPTOVANÉ

KRITÉRIÁ HODNOTENIA

 • UMELECKO-TVORIVÉ
  • výber témy: konvenčnosť alebo objavnosť, tvorivosť, náhodnosť výberu témy alebo dlhodobejšia koncepčná práca,
  • zachytenie správneho okamihu: náhoda alebo príprava na tento moment,
  • pozorovanie,
  • opodstatnenosť výberu formy zobrazenia: čiernobiela fotografia, farebná fotografia, formálne i obsahové odôvodnenie, adekvátnosť a vhodnosť uprednostnenia jednej z foriem,
  • kompozícia obrazu: práca so svetlom, línie, tvary, krivky, objekt v priestore, veľkosť záberu, dôležitosť jednotlivých prvkov pre celkovú atmosféru fotografie,
  • zachovanie predkamerovej skutočnosti alebo jej pretváranie, zásahy pred záberom alebo po snímaní v postprodukcii, počítačová manipulácia, úprava, problém verifikácie, zachovanie prirodzeného vzhľadu fotografie, experimentálne techniky, ich odôvodnenie,
  • záznam videného v určitom čase na určitom mieste: záznam, konštatácia, umelecká a estetická hodnota alebo len informatívna funkcia, splnenie zámeru a cieľa autora,
  • adekvátnosť použitia výrazových prostriedkov na zobrazenie myšlienky, významu a posolstva fotografie alebo série fotografií, zrozumiteľnosť pre diváka, invenčnosť, tvorivosť, jedinečnosť záberov,
 • TECHNICKÉ (v závislosti od veku autora a žánru hodnoteného diela)
  • technická kvalita záberu (ostrosť, v prípade neostrosti jej význam),
  • technická kvalita tlače (papier, zachovanie farebnosti, správnej tonality),
  • výber formátu, jeho opodstatnenosť pre význam záberu,
 • ODBORNÉ (pri reportážnej a dokumentárnej fotografii)
  • zverejňovanie pravdivých a overených informácií: zachovanie autenticity, bez
  • zásahu pri spracovaní,
  • odborný, informatívny prínos záberu,
  • zrozumiteľnosť a význam záberu.

OCENENIA

 • Vecné ceny a diplomy
 • Autorská výstava v Bratislave počas Festivalu neprofesionálneho umenia TVOR•BA 2024
  • pre držiteľa hlavnej ceny z celoštátnej súťaže.
 • Najlepšie ocenené diela sú nominované do výberu, z ktorého porota vytvorí kolekciu na českú národnú súťaž vo Svitavách a na Festival neprofesionálneho umenia TVOR•BA 2024.

 

Viac informácií o podmienkach súťaže nájdete v propozíciách na:  https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/amfo/

KONTAKT:

Mgr.art. Kristína Vacek

Manažér pre záujmovú umeleckú činnosť

Metodik pre fotografiu a výtvarníctvo

Turčianske kultúrne stredisko

vytvarnictvo@tks.sk

www.tks.sk

https://www.facebook.com/tksturiec/

0917 494 708

0905 061 821

[1] Diptychom sa rozumie dielo, ktoré pozostáva z dvoch fotografií umiestnených vedľa seba, pričom ich spojením sa podporuje zámer autora. Fotografie zvyčajne zdieľajú určitú estetiku, tému, formu alebo vytvárajú vzájomnú dynamiku.

 

[2] Experimentom sa rozumie dielo, ktoré hľadá nové prístupy k fotografickému médiu či skúma podstatu fotografie a jej hraníc. (Môže využívať presahy do iných médií, alternatívne fotografické techniky, inštalácie, autorské ziny…).