51. ROČNÍK SÚŤAŽE AMFO 2023  

Vyhlásenie výsledkov a otvorenie výstavy regionálneho kola 51. ročníka súťažnej prehliadky amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2023

 

Aj tento rok Turčianske kultúrne stredisko v Martine, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravilo regionálne kolo celoslovenskej súťažnej prehliadky amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2023, ktorú každoročne vyhlasuje odborný garant a hlavný finančný partner – Národné osvetové centrum.

„AMFO je celoštátna postupová súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby, ktorá je jedinou svojho druhu na Slovensku a uskutočňuje sa od roku 1952 (v rokoch 1973-2005 pod názvom AMFO a DIAFOTO). Súťaž je určená pre všetky vekové skupiny – I. do 15 rokov, II. od 15 do 25 rokov, III. nad 25 rokov. Autori a autorky súťažia v kategóriách: samostatná fotografia, diptych, cykly a seriály, experiment. Hlavným cieľom súťaže je získavanie vedomostí, rozvíjanie zručností, vizuálnej gramotnosti a umelecko-odborný rast jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie fotografickej tvorby. Základnými hodnotami AMFO sú ľudskosť, rôznorodosť, autentickosť a nadšenie pre fotografiu.“[1]

Fotografie v regionálnom kole bude hodnotiť odborná porota v tomto zložení:

Predsedníčka poroty Mgr.art. Ema Lančaričová, vizuálna umelkyňa, pracujúca najmä s instantnou a analógovou fotografiou. Médium fotografie je pre ňu primárnou témou a pýta sa, čo je to fotografia a čím je fotografia dnes. Tvorbu stavia na filozofickom kontexte a experimentálnom prístupe. Workshopy sú pre ňu spôsob, ako priblížiť niektoré z týchto prístupov ľuďom – či už historické fotografické techniky, alebo nové spôsoby práce s analógovou fotografiou. Viac informácií – www.emalancaricova.com.

Porotkyňa Mgr. art. Dominika Jackuliaková, ktorá sa vo svojej tvorbe venuje témam, v ktorých  spája jej záujem o zdanlivo stále, nemenné fragmenty osídlenej krajiny. V posledných rokoch sa tiež zaujíma o možnosti prezentácie fotografií vo forme autorskej knihy. V roku 2019 získala Fulbrightovo štipendium, počas ktorého absolvovala ročný pobyt na Columbia College Chicago. Vystavovala samostatne na Slovensku aj v zahraničí. Okrem iného v súčasnosti pôsobí ako odborná asistentka na katedre Fotografie a nových médií – VŠVU, kde vedie ateliér Prípravný kurz fotografie. viac informácií na www.jackuliakova.com

Pozvanie do poroty prijal aj Mgr.art. Peter Janáčik PhD, ktorý vedie Ateliér Fotomédium na Akadémii umení v Banskej Bystrici v bakalárskom stupni štúdia. O autoriovi kunsthistorička Katarína Rusnáková vo svojej knihe Rodové aspekty v súčasnom umení na Slovensku v roku 2009 napísala: „(autor) sa zameriava výlučne na tvorbu čiernobielych fotografií, s presahom do fotoinštalácií. Centrom jeho fotografických cyklov je stvárnenie mužské tela, autor sa sústreďuje na otázky gendru, orientované na skúmanie, reflektovanie a vizuálne zobrazenie tretieho rodu (…) druhá línia autorovej tvorby je tesne zviazaná s jeho vlastnými fotonaráciami vychádzajúcimi z osobnej skúsenosti. Janáčika zaujíma hranica prechodu z detstva do ranej mladosti či dospelosti, skúma ich poryvy citovej a fyzickej neistoty spojenej s dozrievaním a vyrovnávaním sa s inakosťou rodovej identity, ktorú si nachádzajú na základe slobodnej voľby, vedomí si toho, že prekračujú zavedené spoločenské normy a nenaplnia očakávania blízkych i svojho okolia.[2]

Porotcovia budú do krajského kola vyberať z 87 fotografií od 21 autorov v troch vekových skupinách: I. veková skupina: súťažiaci do 15 rokov, II. veková skupina: súťažiaci od 15 do 25 rokov

a III. veková skupina: súťažiaci nad 25 rokov. Autori v súlade so svojou vekovou skupinou budú súťažiť v 4 súťažných kategóriách:

  1. kategória: Samostatná fotografia
  2. kategória: Diptych
  3. kategória: Cykly a seriály
  4. kategória: experiment.

Porota vyhlási výsledky a urobí rozborový seminár fotografií vo výstavných priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine 16.02.2023 o 17:00 hodine. Výstava bude sprístupnená verejnosti od 17.02.2023 a potrvá do 12.03.2023.

Autori, ktorí postúpia do krajského kola budú mať vyššiu šancu dostať sa až do celoštátneho kola 51. ročníka súťaže AMFO, ktoré sa uskutoční v Martine a na jeho organizácii sa bude opäť podieľať Turčianske kultúrne stredisko.

Súťažiacim prajeme veľa šťastia a tešíme sa na stretnutie s Vami.

 

Mgr.art. Kristína Vacek
Manažérka pre záujmovú umeleckú činnosť
Metodička pre vizuálne umenie
Turčianske kultúrne stredisko v Martine
vytvarnictvo@tks.sk
www.tks.sk
0917 494 708


[1] https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/amfo/

[2] Rusnáková, Katarína Rodové aspekty v súčasnom vizuálnom umení na Slovensku, Banská Bystrica 2009