FOTOMARATÓN MARTIN 2024 – zabávaj sa s fotografiou – propozície a prihláška

– PROPOZÍCIE –

FOTOMARATÓN MARTIN 2024
zabávaj sa s fotografiou
11. ročník
Organizátor:
Turčianske kultúrne stredisko v Martine
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Kedy:
25. máj 2024 o 10.00 h
Prihlásiť sa môžete doručením prihlášky, a to osobne v Turčianskom kultúrnom stredisku v Martine, Divadelná 656/3, 036 01 Martin alebo elektronicky na e-mail: vytvarnictvo@tks.sk.
Počet je limitovaný na 10 účastníkov.
Uzávierka prihlášok:
22. máj 2024
Účastnícky poplatok:
5 €
Kde:
Výstavné priestory Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine, úvodné stretnutie, odovzdanie nafotených prác, analýza fotografií naživo, výber kolekcie na Letný foto fest 2024.
Výstava z vybranej kolekcie bude prezentovaná počas Letného foto festu 2024 na pešej zóne mesta Martin.
Čo treba vedieť:

 • Zapojiť sa môžete vyplnením prihlášky a zaregistrovaním sa, a to do 20. mája 2024.
  Možnosti doručenia vyplnenej prihlášky:
  – elektronicky na mail:
  vytvarnictov@tks.sk
  – osobne do TKS v Martine
  – poštou na adresu TKS v Martine
 • Účastník súťaže súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v evidencii organizátora pre potreby súťaže. Tieto údaje nebudú poskytnuté tretím osobám.
 • Účastník súhlasí s tým, aby ním odovzdané snímky organizátori použili na propagáciu podujatia, a to buď publikovaním v tlači, masmédiách, na výstavách, alebo plagátoch bez nároku na honorár.
 • Vybraná kolekcia fotografií bude vystavená na podujatí Letný foto fest 2024 na pešej zóne mesta Martin. Vytlačené fotografie budú slúžiť na propagáciu fotografie v Turci.
  Pravidlá podujatia:
 • V deň konania podujatia sa účastníci stretnú v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine.
 • Registrácia účastníkov súťaže bude 25. mája 2024 od 9.00 h do 10.00 h
 • Tu si každý účastník preberie svoje registračné číslo a bude oboznámený s témami.
 • Účastníci spracujú kolekciu šiestich fotografií, pričom všetky fotografie budú na jednu zo šiestich
  zadaných tém.
 • Ako prvú snímku si účastník odfotí svoje pridelené registračné číslo.
 • Po štarte Fotomaratónu má účastník tri hodiny na zhotovenie šiestich snímok kolekcie.
 • Účastníci si na podujatie musia priniesť vlastnú čistú SD kartu, resp. zariadenie (kábel) na prenos nafotenej kolekcie z fotoaparátu do počítača.
 • Fotografie musia byť uložené vo formáte JPEG.
 • Fotografovanie bude ukončené o 13.00 hodine. Do tohto času treba odovzdať nafotené snímky vo výstavných priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine.

Výber prác na výstavu:

 • Po skompletizovaní odovzdaných kolekcií dostane každý účastník lístok, na ktorý napíše číslo najzaujímavejšej kolekcie a zároveň zapíše číslo najzaujímavejšej fotografie z akejkoľvek kolekcie.
 • Zápis bude spôsobom:
 1. a) číslo Vami vybranej kolekcie si zapíšete do krúžku
 2. b) číslo Vami vybranej fotografie z ľubovoľnej kolekcie si zapíšete a k nemu cez pomlčku napíšete do krúžku číslo kolekcie, z ktorej bola fotografia vybraná.
 • Fotografie z najvyšším počtom hlasov budú vystavené na Letnom foto feste 2024. Najzaujímavejšia kolekcia fotografií a najzaujímavejšia fotografia získa cenu od organizátora súťaže a zároveň bude vystavená na Letnom foto feste 2024.Kontakt:
  Mgr. Radoslav Pančík
  Turčianske kultúrne stredisko v Martine
  www.tks.sk

 

PRIHLÁŠKA

FOTOMARATÓN MARTIN 2024

zabávaj sa s fotografiou
11. ročník
meno a priezvisko:
adresa:
e – mail:
tel. číslo:

Prehlasujem, že všetky uvedené informácie sú správne a súhlasím s podmienkami účasti na podujatí FOTOMARATÓN MARTIN 2024 – zabávaj s as fotografiou.

Svojím podpisom zároveň vyjadrujem súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na účely podujatia FOTOMARATÓN MARTIN 2024 podľa Zákona 122/2013 Z z o ochrane osobných údajov. Zároveň dávam svoj súhlas na zverejnenie osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu na webových stránkach prevádzkovateľa a médií. Takisto dávam svoj súhlas s uchovávaním mojich osobných údajov pre účely archivácie v zmysle zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach.

 

V Martine

………………………
podpis účastníka