Žilinský samosprávny kraj – výberové konanie na pracovné miesto: riaditeľ Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine.

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Žilinský samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto:

Riaditeľ Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine.

Organizácia: Turčianske kultúrne stredisko v Martine

Dátum vyhlásenia: 04.07.2022

Termín podania žiadosti: 15.08.2022

 

Informácie o obsadzovanom mieste

Názov pozície:

riaditeľ Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine

Identifikátor výberového konania:

VK/ŽSK/12/2022

Názov organizácie:

Turčianske kultúrne stredisko v Martine|Turčianske kultúrne stredisko

Pracovná oblasť:

verejná správa – oblasť kultúry

Miesto výkonu práce:

Turčianske kultúrne stredisko v Martine, Divadelná 656/3, 036 01 Martin

Počet obsadzovaných miest:

1

Pracovný pomer:

na dobu určitú

Druh pracovného úväzku:

plný

Pracovný čas:

37,5 hodinový pracovný týždeň

Dátum nástupu:

01.10.2022

Platové podmienky:

od 1 500 € brutto/mesiac. Plat bude stanovený v zmysle ustanovení z. č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Zamestnanecké výhody, benefity:

• stabilná verejná inštitúcia

Popis činnosti pracovného miesta:

• komplexné riadenie a zodpovednosť za vykonávanie činnosti organizácie,
• zodpovednosť za zveľaďovanie a efektívne a hospodárne nakladanie so zvereným majetkom organizácie.

Požiadavky na uchádzača

Stupeň vzdelania:

vysokoškolské II. Stupňa

Študijný odbor:

zameranie na oblasť kultúry výhodou

Pozícia vhodná pre absolventa:

Nie

Znalosť štátneho jazyka:

Áno

Vodičský preukaz:

Áno

Osobnostné predpoklady:

• manažérske zručnosti a osobnostné predpoklady na výkon funkcie, • znalosť štátneho jazyka, • znalosť cudzieho jazyka – vítaná, • aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami, • bezúhonnosť (preukazuje sa čestným vyhlásením o bezúhonnosti), • zdravotná spôsobilosť na prácu.

Požadované informácie:

• odbornosť – znalosť príslušnej legislatívy (napr. Zákon č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti a pod.), • znalosť ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov (napr.: Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, Zákonník práce č. 311/2001 Z. z., Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a pod.). Požadovaná prax: 3 ročná odborná prax 1 ročná riadiaca prax

Zoznam požadovaných dokumentov:

• žiadosť o zaradenie do výberového konania, • motivačný list, • štruktúrovaný profesijný životopis, • kópia dokladu o ukončení vysokoškolského štúdia, • čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise, • projekt so zameraním na víziu smerovania organizácie, rozvoja a skvalitnenia kultúrnej ponuky a služieb s dôrazom na efektívnu hospodárnosť a finančnú udržateľnosť organizácie na najbližších 5 rokov v štruktúre podľa Smernice č. 137/2021 Žilinského samosprávneho kraja (Čl. IV, odsek 3), 4) a 5)), ktorá je zverejnená na internetovej stránke www.regionzilina.sk » oznamy » dokumenty » smernice » schválené v roku 2021.

Informácie o obsadzovanom mieste

Dátum vyhlásenia výberového konania:

04.07.2022

Termín na podanie žiadosti s ostanými požadovanými dokumentmi:

15.08.2022

Spôsob podania žiadosti s ostatnými požadovanými dokumentmi:

poštová adresa

Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:

Úrad ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina

Spôsob vykonania výberového konania:

písomne, ústne

Doplňujúce informácie:

Spôsob vykonania výberového konania: písomná forma osobnostného dotazníka, osobný pohovor, verejné vypočutie uchádzača. Spôsob podania žiadosti s ostatnými požadovanými dokumentmi: poštou na adresu (prípadne osobne do podateľne Úradu ŽSK): Úrad ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina s označením obálky „výberové konanie – riaditeľ – názov organizácie“, pričom rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke, alebo formou elektronickej schránky – podľa z. č. 305//2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o e-Governmente“). S osobnými údajmi, ktoré budú obsahovať doručené dokumenty od uchádzačov bude zamestnávateľ nakladať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.. Podmienky zaradenia uchádzača do výberového konania: • splnenie stanovených kvalifikačných predpokladov a ostatných požiadaviek v zmysle inzerátu, • doručenie požadovaných dokumentov do termínu uzávierky.

Kontaktná osoba:

p. Mária Pečená, t. č. 041/5032 422, e-mail: maria.pecena@zilinskazupa.sk