Turčianske javisko 2022 – krajská súťaž

Milí priaznivci (ochotníckeho) divadla,

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samospráv-neho kraja pripravuje tento rok už v štandardnom termíne v dňoch 24. – 25. apríla 2022 krajskú postupovú súťaž a prehliadku neprofesionálneho divadla dospelých a neprofesionálneho divadla mladých Turčianske javisko. Spoluorganizátormi súťaže sú Slovenské komorné divadlo v Martine a Národné osvetové centrum. Podujatie bolo podporené z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a taktiež s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja a Národného osvetového centra.

Víťazné divadelné súbory z Turčianskeho javiska budú reprezentovať náš kraj v kategórii dospelých na celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke Belopotockého Mikuláš 2022 v Liptovskom Mikuláši a v kategórii divadla mladých na celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke FEDIM 2022 v Tisovci.

Krajská prehliadka Turčianske javisko vytvára priestor na súťažnú prezentáciu a konfrontáciu nepro-fesionálnych divadiel dospelých a divadiel mladých. Súťaže sa zúčastňujú divadelné súbory aktuálne zo 4 regiónov v rámci Žilinského kraja. V tomto roku je prihlásených 7 súborov, z toho je 5 súborov v kategórii neprofesionálneho divadla dospelých a 2 súbory v kategórii neprofesionálneho divadla mladých. V rámci súťažnej prehliadky divadelné súbory absolvujú rozborové semináre všetkých súťažných inscenácií s trojčlennou odbornou porotou v zložení:

Mgr. art. Martin Krajčovič – predseda poroty

Mgr. art. Zuzana Galková ArtD. – členka poroty

Mgr. art. Matej Moško, PhD. – člen poroty

Súčasťou podujatia bude nielen súťažná prehliadka neprofesionálnych divadelných súborov ale aj vzdelávacia časť, ktorú tvorí workshop „Techniky reči a hlasu“. Tento sa uskutoční 25. apríla 2022 o 13:00 h. v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine. Účastníkom lektor workshopu, pedagóg, herec a režisér Mgr. art. Michal Tomasy objasní základy vonkajšej hereckej techniky – techniky reči a techniky hlasu, a priblíži aj vnútornú hereckú techniku. Vo forme jednoduchých etúd bude prebiehať aj práca so situáciami a vzťahmi ako základnými piliermi hereckej tvorby. Workshop je prístupný nielen účastníkom Turčianskeho Javiska ale aj verejnosti.

Pevne verím, že 7. ročník Turčianskeho Javiska bude motiváciou a inšpiráciou do ďalšej práce pre divadelníkov z nášho kraja, ktorí napriek zložitej situácii v minulom období venujú svoj voľný čas umeleckej činnosti. Dúfam, že toto podujatie opäť prispeje k zvyšovanie kvality a úrovne neprofesionálneho divadla v Žilinskom kraji.

Tešíme sa na vás a na spoločné zážitky na „doskách, ktoré znamenajú svet“.

 

Mgr. Milan Herčút

metodik pre divadlo

divadlo@tks.sk

0917 494 708

0905 061 821