TURIEC MAĽOVANÝ – tohtoročná téma : „POKLADY HISTÓRIE A PRÍRODY TURCA“

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
vyhlasuje
výtvarnú súťaž detí a mládeže
TURIEC MAĽOVANÝ
PROPOZÍCIE SÚŤAŽE „TURIEC MAĽOVANÝ“ – XIII. ročník
Téma: „POKLADY HISTÓRIE A PRÍRODY TURCA“
Výtvarné kategórie:
ľubovoľná plošná výtvarná technika – práce do formátu A2, práce môžu byť doplnené sprievodným textom
1. kategória: žiaci MŠ
2. kategória: ZŠ 1. stupeň – žiaci 0. – 4. ročníka
3. kategória: ZŠ 2. stupeň – žiaci 5. – 9. ročníka (príp. študenti alternatívnych ročníkov SŠ)
4. kategória: ZUŠ – deti predškolského veku a žiaci 0.- 4. ročníka
5. kategória: ZUŠ – 5. – 9. ročník
Podmienky:
Každá práca musí obsahovať nasledujúce informácie:
1. označenie heslom „Turiec maľovaný“
2. téma
3. kategória
4. presnú adresa školy a kontakt na pedagóga (e-mail, telefón)
5. meno a priezvisko, vek autora
Do súťaže nebudú zaradené výtvarné práce:
a) bez úplného alebo čiastočného označenia
b) práce, pri ktorých nebol dodržaný rozsah a rozmery uvedené v podmienkach súťaže
c) práce doručené po termíne uzávierky
Každá škola môže poslať do súťaže maximálne 6 prác!
Termín doručenia prác: do piatku 27. mája 2022 (osobne alebo poštou)
Kontakt:
Turčianske kultúrne stredisko v Martine
Divadelná 656/3. P.O. Box 104
036 01 Martin
vytvarnictvo@tks.sk
0917 494 708
0905 061 821
Vyhodnotenie súťaže bude v SNM v Martine – Múzeu slovenskej dediny (Martin – Jahodnícke háje) dňa 12. júna 2022 o 10:00 h v objekte vozárne Moškovec. (ocenení žiaci budú kontaktovaní prostredníctvom pedagógov). Porota vyhodnotí a udelí ocenenia pre najzaujímavejšie práce. Porota si vyhradzuje právo neudeliť niektoré ocenenie. Presný čas vyhodnotenia a výsledková listina budú uverejnené aj na stránke www.tks.sk a FB stránke.
Práce budú vystavené v SNM v Martine – Múzeu slovenskej dediny do 31. 8. 2022.
(Termín a miesto výstav môže byť neskôr zmenené.)
Práce sa stávajú majetkom vyhlasovateľa.
V prípade záujmu je potrebné si ich vyzdvihnúť do 30. septembra 2022 v TKS.
Som oboznámený s propozíciami súťaže, súhlas s podmienkami účasti potvrdzujem prihlásením sa do súťaže „Turiec maľovaný“. Týmto vyjadrujem súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na účely súťaže v tomto roku podľa Zákona 122/2013 Z z o ochrane osobných údajov. Zároveň v prípade umiestnenia dávam svoj súhlas na zverejnenie osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu na webových stránkach prevádzkovateľa a médií. Takisto dávam svoj súhlas s uchovaním mojich osobných údajov pre účely archivácie v zmysle zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach.